എക്‌സ്‌കവേറ്റർ റിപ്പർ

  • excavator ripper

    എക്‌സ്‌കവേറ്റർ റിപ്പർ

    ശക്തമായ.മോടിയുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും പാറ ബക്കറ്റ് അഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.മികച്ച ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി റിപ്പറിന് മികച്ച റിപ്പിംഗ് കഴിവുകളുണ്ട്, പാറകളും വേരുകളും മറ്റ് നിരവധി തടസ്സങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന അറ്റാച്ച്മെന്റാണിത്.